Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.cld-trading.com , www.budmaster.nl .
Op alle diensten die op de website beschikbaar zijn en op enige en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld.

Artikel 1 - Algemeen
Door gebruik te maken van de diensten bevestigt en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.
U verplicht zich om alle instructies op de site op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste, accurate, up-to-date en volledige persoonlijke gegevens over uzelf.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer  :              Cld-Trading / Budmaster NL
Vestigingsadres:                      Garsstraat 14
E-mailadres:                             cld-Trading@outlook.com
KvK-nummer:                           62594702
BTW-identificatienummer:    NL207575162B01

Artikel 3 – Geen onwettig of verboden gebruik
U verplicht zich om de producten niet voor illegale doeleinden te gebruiken of in strijd met deze Algemene Voorwaarden of enige andere toepasselijke bepalingen.

Artikel 4 – Beperking/beëindiging
www.cld-trading.com, www.budmaster.nl  behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van www.cld-trading.com, www.budmaster.nl . Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties.

Artikel 5 – Aanbiedingen / Overeenkomst
Alle aanbiedingen van de zijde van www.cld-trading.com, www.budmaster.nl zijn pas bindend nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van www.cld-trading.com, www.budmaster.nl waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd. U bent zich bewust van de technische stappen die leiden tot de bekrachtiging van de overeenkomst, of de overeenkomst zal worden gearchiveerd en toegankelijk is. www.cld-trading.com, www.budmaster.nl is niet verplicht u informatie te verschaffen met betrekking tot het bovenstaande voorafgaande aan de bekrachtiging van de overeenkomst. Afgebeelde producten kunnen in werkelijkheid verschillen met de getoonde afbeelding.

Artikel 6 – Levering- en verzendinformatie
1. Voor meer informatie over de verzendkosten en de levertijd, zie de bestelpagina/ winkelmand over verzending op onze website. De maximale levertijd bedraagt te allen tijde dertig dagen. Mocht www.cld-trading.com, www.budmaster.nl niet in staat zijn het product of de producten binnen dertig dagen te leveren, dan zal www.cld-trading.com, www.budmaster.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (per e-mail) of telefonisch op de hoogte stellen, in welk geval u het recht heeft de overeenkomst op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving (per e-mail, of met de post) aan www.cld-trading.com, www.budmaster.nl. We zullen de door u gedane betalingen, binnen veertien dagen terugstorten, zonder dat we enige andere of verdere aansprakelijkheid accepteren.              2. Aangekochte producten per email, website, of welk andere manier kunnen niet terug aangenomen, geretourneerd of geruild worden. Indien een klant afziet van het reeds bestelde product is CLD Trading hiervoor niet aansprakelijk. Gemaakte kosten zoals verzenden e.d. zijn ten alle tijden voor de klant.

Artikel 7 – Risico tijdens transport
Tijdens het transport van het product of de producten draagt www.cld-trading.com, www.budmaster.nl het risico van schade, diefstal of verlies. Op het moment van levering van het product of de producten gaat dit risico op u over. Producten die worden aangekocht op www.cld-trading.com, www.budmaster.nl worden altijd extra verzekerd verzonden.

Artikel 8 – Garantie
1. Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 48 uur na levering worden gemeld aan www.cld-trading.com, www.budmaster.nl, voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.
2. Indien www.cld-trading.com, www.budmaster.nl van mening is dat een klacht terecht is, is www.cld-trading.com, www.budmaster.nl enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren. U hebt geen recht op enige schadevergoeding. De kosten van beide zendingen, de reparatie en/of vervanging zijn voor rekening van www.cld-trading.com, www.budmaster.nl.                        3. De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam (waterschade en onprofessioneel handelen) of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht zonder enige toestemming van www.cld-trading.com, www.budmaster.nl . Alle kosten voor reparatie zijn ten kosten van de klant.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van www.cld-trading.com, www.budmaster.nl is beperkt tot de garantie die staat vermeld in artikel 8. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van www.cld-trading.com, www.budmaster.nl u voor de levering van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.
2. Onverminderd artikel 8 lid 1, is www.cld-trading.com, www.budmaster.nl niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam (waterschade en onprofessioneel handelen) of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht zonder enige toestemming van www.cld-trading.com, www.budmaster.nl .
3. U stemt er hierbij mee in www.cld-trading.com, www.budmaster.nl, haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren, agenten en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 – Douane
www.cld-trading.com, www.budmaster.nl kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u hebt besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal www.cld-trading.com, www.budmaster.nl u niet vergoeden voor enige betalingen.

Artikel 11 - Betaling
1. Meer informatie over verzendkosten en levertijden vindt u in bestelprocedure/ winkelmand op onze website.
2. In het geval dat u om welke reden dan ook niet betaalt, bent u automatisch in gebreke en bent u de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag vanaf de vervaldatum evenals alle onkosten voor het innen van betalingen die www.cld-trading.com , www.budmaster.nl  hiervoor moet maken. Tot betaling blijven producten eigendom van www.cld-trading.com , www.budmaster.nl
3.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen (af anders vermeld "zie factuur").
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 12 - Diversen
1. www.cld-trading.com , www.budmaster.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.
2. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.

 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2022 CLD Trading | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.